Phương pháp SCAMPER - Phép thay thế

Brzii

SCAMPER (tên được cấu tạo từ chữ đầu của một nhóm từ) là phương pháp tư duy sáng tạo nhằm cải thiện sản phẩm, quy trình, dịch vụ… đã có hay dự tính phát triển, dựa vào kỹ thuật tập kích não (Brainstorming) để tìm ra nhiều phương án giải đáp hàng loạt câu hỏi.

Phương pháp SCAMPER - Phép thay thế

1. Nguyên tắc của phép thay thế - SUBSTITUTE.

Một số câu hỏi gợi mở phép thay thế:

- Có thể thay thế hay hoán đổi bộ phận nào trong hệ thống? Can I replace or change any parts?

- Có thể thay thế nhân sự nào? Can I repalce someone involved?.

- Qui tắc nào có thể được thay đổi? Can the rule be changed?

- Có thể dùng nguyên liệu, vật liệu nào khác? Can I use other ingredients or materials?

- Có thể dùng qui trình / thủ tục nào khác? Can I use other processes or procedures?

- Có thể thay tên khác? What if I change its name?

 

- Có thể dùng ý tưởng này tại địa điểm khác? Can I use this idea in a different place?

- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.

...

3. Một số hình ảnh minh họa.

 1. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

2. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

3. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

4. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

5. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

6. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

7. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

8. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

9. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

10. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

11. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 12. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

13. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

14. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

15. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 16. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

17. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

18. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

19. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

20. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

21. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

22. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

23. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

24. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

25. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

26. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

27. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 28. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

29. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

30. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

31. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

32. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

33. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

34. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

35. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

36. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

37. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

38. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

39. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

40. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

41. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

42. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

43. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

 

 


Đổi mới dịch vụ, sản phẩm bằng phương pháp SCAMPER

Sáng tạo đổi mới sản phẩm chiếm một vị trí quan trọng trong sáng tạo đổi mới doanh nghiệp. Bởi vì, sản phẩm là hiện thân chuyển tải giá trị mà doanh nghiệp gởi đến người tiêu dùng. Sản phẩm mới luôn bắt đầu từ ý tưởng nên việc nghĩ ra ý tưởng sản phẩm mới là điều trăn trở đêm ngày của các doanh nghiệp. Việc vận dụng các phương pháp sáng tạo sẽ giúp khâu này trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.