Bản tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Brzii

Bản tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo do Cục Thông tin KH&CN quốc gia sản xuất

Bản tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo do Cục Thông tin KH&CN quốc gia sản xuất, gồm các nội dung sau:
1. Tin hoạt động KH&CN trong nước: Các sự kiện nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ trong tuần.
2. Tin khoa học và công nghệ quốc tế: Các thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ mới được công bố trên thế giới trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực công nghệ ưu tiên trong chiến lược phát triển KH&CN đến 2020.
3. Khoa học và công nghệ nội sinh : Tóm tắt các kết quả nghiên cứu trong nước có tiềm năng ứng dụng cao được lưu giữ tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia(các thông tin về ứng dụng thành tựu KH&CN trong sản xuất và đời sống).
4. Phóng sự về các hoạt động đổi mới sáng tạo tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng giới thiệu.